ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Βασικός Κώδικας Δεοντολογίας του προσωπικού περιλαμβάνει τα πρότυπα διεθνών ινστιτούτων για πιστοποιημένα και μη στελέχη: 

1. Να ενεργούν με ακεραιότητα, επάρκεια, επιμέλεια, σεβασμό, και με δεοντολογικό τρόπο απέναντι σε κοινό, πελάτες, υποψήφιους πελάτες, εργοδότες, υπαλλήλους, συναδέλφους στον επενδυτικό κλάδο, και σε λοιπούς συμμετέχοντες στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. 

2. Να θέτουν την ακεραιότητα του επενδυτικού επαγγέλματος και τα συμφέροντα των πελατών πάνω από τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα. 

3. Να λαμβάνουν την κατάλληλη μέριμνα και να εξασκούν ανεξάρτητη επαγγελματική κρίση όταν διενεργούν επενδυτικές αναλύσεις, κάνουν επενδυτικές υποδείξεις, ή προχωρούν σε επενδυτικές ενέργειες, ή απασχολούνται σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. 

4. Να ενεργούν και να ενθαρρύνουν άλλους να ενεργούν με ένα επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόπο που προσδίδει κύρος σε αυτούς και στο επάγγελμα. 

5. Να προάγουν την ακεραιότητα και τη βιωσιμότητα των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών, με τελικό σκοπό το όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

6. Να διατηρούν και να βελτιώνουν την επαγγελματική τους επάρκεια και να προσπαθούν για τη διατήρηση και βελτίωση της επάρκειας άλλων επαγγελματιών του επενδυτικού κλάδου. 

Πέραν του Κώδικα Δεοντολογίας τα στελέχη του τμήματος τηρούν και Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς που συνοψίζονται στις παρακάτω ευρύτερες ομάδες: 

1.Επαγγελματισμός 

2.Ακεραιότητα Κεφαλαιαγορών 

3.Καθήκοντα προς Πελάτες και Εργοδότες 

4.Αναλύσεις Επενδύσεων 

5.Σύγκρουση Συμφερόντων