ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου της εταιρίας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απόσχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, οι οποίοι αφορούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στο σύνολό του.

Οι παρόντες όροι δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε να επαναλαμβάνετε την ανάγνωση των παρόντων όρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού μας τόπου σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Αποκλεισμός πρότασης παροχής υπηρεσιών

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ευθέως ή εμμέσως ως πρόσκληση, προτροπή ή πρόταση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρία ούτε συμβουλή στον τομέα των επενδύσεων. Παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία γίνεται βάσει του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και μόνο κατόπιν υπογραφής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Μη παροχή εγγυήσεων

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δημοσιεύονται με καλή πίστη αλλά χωρίς οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση εκ μέρους της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους και οι χρήστες δεν πρέπει να βασίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους σε αυτές. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλεύονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους τις επιλογής τους για τις επενδυτικές τους επιλογές και αποφάσεις.

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την απρόσκοπτη, συνεχή ή αλάνθαστη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου, την άμεση επιδιόρθωση τυχόν ελαττωμάτων ή σχετικά με τη μη προσβολή του δικτυακού τόπου ή του server από ιούς ή άλλα στοιχεία που μπορούν να προξενήσουν βλάβες. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον τεχνικό εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη λόγω της πρόσβασης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, όπως εξαιτίας προσβολής του υπολογιστή από ιούς.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση παρεμβολής στην ιστοσελίδα της από τρίτα μέρη.

Μη εγγυημένη απόδοση επενδύσεων

Η Εταιρία εφιστά την προσοχή σας στα εξής:

• Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

• Οι διακυμάνσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες, ιδίως σε χαρτοφυλάκια που ακολουθούν μοντέλα με υψηλή μεταβλητότητα.

• Η αξία των επενδύσεων μπορεί να μειωθεί ξαφνικά και σημαντικά.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου επισκέπτονται την ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση τους με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται ιδίως με τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη, καταχρηστική ή αθέμιτη συμπεριφορά ή πρακτική.

Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία λόγω της παράνομης ή αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας ή εν γένει παράβασης των παρόντων όρων και της νομοθεσίας. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή πρόστιμο εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του επισκέπτη / χρήστη, αυτός θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία.

Υπερσυνδέσεις 

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας ευθύνονται για τη χρήση τυχόν υπερσυνδέσεων του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες αναφέρονται για λόγους ενημέρωσης και ευκολίας, χωρίς να παρέχεται καμία έγκριση των δικτυακών τόπων τρίτων μερών ή του περιεχομένου αυτών. Σας συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης ή την πολιτική εχεμύθειας των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει υπερσύνδεση.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Το διαδίκτυο δεν συνιστά ασφαλές μέσο επικοινωνίας. Δεδομένα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί, απολεσθεί ή να παραλαμβάνονται με καθυστέρηση. Σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε καμία προσωπική σας πληροφορία μέσω μη ασφαλών μεθόδων αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ηλεκτρονικών διόδων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω internet-mail, το οποίο σε γενικές γραμμές είναι μη ασφαλές. Χρησιμοποιείστε τον ασφαλή διακομιστή που διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Κανονιστικό πλαίσιο

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:  www.hcmc.gr.

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εμπορικών επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων,  κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και τρίτων μερών και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο των σχετικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση,  αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, φόρτωση, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ακόμα και τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή/και τυχόν άλλου δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.

Προσωπικά Δεδομένα 

Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία και ιδίως στην καταχώρηση και αποθήκευση σε αρχείο από τους υπαλλήλους των αρμόδιων τμημάτων της Εταιρίας των προσωπικών σας δεδομένων και των στοιχείων που δηλώνετε στην Εταιρία μέσω του διαδικτύου.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της κεφαλαιαγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει στο πλαίσιο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται εξωδικαστικά. Αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.