Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της KBS-WFS θέτει τις αρχές για την διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, με σκοπό την προστασία των πελατών της από κίνδυνο οικονομικής ζημιάς. Η πολιτική θέτει τις αρχές για τον εντοπισμό, αποφυγή και παρακολούθηση των καταστάσεων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα:

1.Η KBS-WFS να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία σε βάρος των πελατών της.

2.Η KBS-WFS να έχει συμφέρον διαφορετικό από αυτό του πελάτη, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται σε αυτό ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του.

3.Η KBS-WFS να έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών εις βάρος του πελάτη.

4.Η KBS-WFS να ασκεί δραστηριότητα ίδια με αυτή του πελάτη.

5.Να λάβει η KBS-WFS από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αμοιβή για την παροχή της υπηρεσίας στον εν λόγω πελάτη.

 

 

Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν θέμα Σύγκρουσης Συμφερόντων από τις Εποπτικές Αρχές

Η KBS-WFS έχει προχωρήσει σε ανάλυση των σχέσεων και των αντίστοιχων εξαρτήσεων κατά τη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες πιθανόν να οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων:

1.Η παροχή από τη KBS-WFS συμβουλών επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά μέσα εκδότη με τον οποίο συνδέεται από κάποια επιχειρηματική σχέση.

2.Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό πάνω σε χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία η KBS-WFS καταρτίζει συναλλαγές και για λογαριασμό πελατών ή για τα οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

3.Η διενέργεια προσωπικών συναλλαγών από τους συνεργάτες της KBS-WFS με πελάτες.

4.Η κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών προερχόμενες από πελάτες της KBS-WFS και των οποίων η γνωστοποίηση ή η κακόβουλη χρήση θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η KBS-WFS και να προκαλέσουν ζημία στον πελάτη.

5.Την ταυτόχρονη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στα πλαίσια διαφορετικών λειτουργιών. Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της KBS-WFS αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αυτές με εφαρμογή κατάλληλων οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων, εσωτερικών διαδικασιών καθώς και μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μέτρα.

6.Εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και διαδικασιών.

7.Άρνηση παροχής επενδυτικών ή / και παρεπόμενων υπηρεσιών οι οποίες δύναται να εγείρουν συγκρούσεις συμφερόντων.

8.Εφαρμογή κανόνων και μέτρων για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

9.Ενημέρωση των πελατών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων.

10.Διαχωρισμός επίβλεψης και ελέγχου για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δυο διαφορετικά τμήματα οι λειτουργίες των οποίων ενδεχομένως να εγείρουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, έχουν κοινή διεύθυνση.

11.Μέτρα για την παρακολούθηση και εντοπισμό αμοιβών, οι οποίες να εγείρουν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

12.Αποσύνδεση των αμοιβών των στελεχών της KBS-WFS, τα οποία ασκούν μια επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασμό της από τις επιδόσεις άλλων στελεχών που ασκούν διαφορετικές επενδυτικές δραστηριότητες.