ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρία στηρίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της εχεμύθειας, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών, στελεχών και συνεργατών της.

Με την παρούσα πολιτική αποσκοπούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται ή γνωστοποιούνται όταν επισκέπτεστε/χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο.  παρούσα πολιτική δεσμευόμαστε για την εκ μέρους της Εταιρίας τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας πολιτικής και τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροποποίηση της πολιτικής 

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής χωρίς προειδοποίηση, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά κατόπιν τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Συνιστούμε να ανασκοπείτε περιοδικά αυτήν την πολιτική για ενδεχόμενες αλλαγές.

Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής θα αποτελεί αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους σας με αυτήν.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων:

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν ο επισκέπτης / χρήστης εκουσίως τα παρέχει με σκοπό την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής του σχέσης ή την ενημέρωσή του σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία και τη βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλεχθούν ενδεχομένως περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η Εταιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του δικτυακού της τόπου, αυτόματα καταγράφει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρία καταβάλλει ανελλιπώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρήση των πληροφοριών αυτών από τους υπαλλήλους της να γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, επαγγελματική ευσυνειδησία και όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει.

Η Εταιρία δεν διαθέτει, δημοσιοποιεί, διαβιβάζει ούτε κοινοποιεί σε τρίτους προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, εκτός αν έχει τη συγκατάθεση του χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή δημόσια αρχή και σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε κατάλληλο, οργανωτικό και τεχνικό, μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Εταιρία διαθέτει αυστηρά συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό της.

Γενικές Πληροφορίες: 

Έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης, όπως για παράδειγμα τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκεπτών στον δικτυακό μας τόπο. Η τυχόν χρήση αυτών των στατιστικών στοιχείων θα γίνει μόνο σε συνολική βάση για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την πιθανή πρόσβαση των προσώπων αυτών σε πληροφορίες που εισάγετε στον δικτυακό μας τόπο και που επιτρέπουν να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παρούσα πολιτική να γίνεται σεβαστή από τους εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτά τα πρόσωπα δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της εκτέλεσης της έργου ή της εργασίας που τους ανατίθεται και δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Μάρκετινγκ

Η Εταιρία δεν θα διαθέσει, δημοσιοποιήσει, γνωστοποιήσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών/χρηστών, ούτε θα προμηθεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα για χρήση με σκοπό την προώθηση των πωλήσεών τους. Σας συνιστούμε να μην μας αποστέλλετε καμία προσωπική πληροφορία μέσω μη ασφαλών μεθόδων αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ηλεκτρονικών διόδων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω internet-mail που σε γενικές γραμμές είναι μη ασφαλές. Χρησιμοποιείστε τον ασφαλή διακομιστή που διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικαιώματα Υποκειμένου – Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων ή με πρακτικές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί .

Το υποκείμενο δεδομένων γνωρίζει ότι η Εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/97. Το υποκείμενο δεδομένων δίδει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επιπλέον συναινεί ρητά στη διαβίβασή τους σε τρίτα μέρη καθώς και στις αρμόδιες δημόσιες εποπτικές, φορολογικές και δικαστικές αρχές, αν αυτό απαιτηθεί, τηρουμένων πάντοτε των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης), να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωσή του. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13  του ν. 2472/1997 (δικαίωμα αντίρρησης), να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν, υποβάλλοντας στην Εταιρία αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Εταιρία μας.